5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

راهنمایی پایان نامه های دکتری:

- «سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه» آقای صالح حسن زاده، 8/4/86

- «بررسی انتقادی دیدگاه های اخلاقی جان دیویی و هیلاری پاتنام» خانم اعظم قاسمی 26/9/86

- «بررسی انتقادی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد» آقای رستم شامحمدی 25/3/88

- «مساله آگاۀ در برخی نظریات فیزیکالیستی معاصر (اینهمانی مصداقی و کارکردگرایی): نقد، نظریات و تعارضات هریک» آقای علی سنایی 10/11/88

- «بررسی نظریه شهود در دیدگاه هوسرل» خانم فهیمه دهباشی 15/11/88

- «نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی» آقای قدرت الله قربانی 2/3/89

- «سیالیت وجود انسان نزد کی یر کگور و ملاصدرا» آقای مهدی خادمی شهریور89

- «عقلانیت و فایرابند» آقای غلامحسین مقدم حیدری مهرماه90

- «علوم انسانی از دیدگاه گادامر» آقای معین زاده، مهرماه 91

 
مشاوره پایان نامه های دکتری:

 -« استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعلایی به متافیزیک توصیفی» آقای محمدرضا عبدالله نژاد 25/11/86

-«مقایسه تطبیقی و تحلیل آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبیعیات» آقای عبدالرسول عمادی تیرماه 1391.

-«رابطة نظریه های فلسفة علم با برنامة فلسفه برای کودکان ونوجوانان» آقای سعید ناجی، مهرماه 91.

 

 
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
- «پیکره سیاسی توماس هابز»، آقای رحیم علی اصغرپور ممقانی، تاریخ دفاع 12 /11/76

- «ترجمه ونقد وبررسی کتاب "آیا خدایی هست"»، خانم فاطمه السادات اخوی، 24/11/78

- «ترجمه و نقد وبررسی کتاب "برهان وجود شناختی"»، خانم مهناز توکلی، 11/10/79

- «ترجمه و بررسی کتاب "تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"»، خانم مریم صادقی، 30/11/79

- «دیدگاه نیچه در باب دموکراسی»، آقای احمد روتیوند غیاثوند، 27/12/79

- «تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت»، آقای امیر احسان کرباسی زاده، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 80

- «مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت های ماتقدم کانت»، آقای محمدرضا عبدالله نژاد، 31/6/81

- «اومانیسم دوره رنسانس و تاثیر آن بر فلسفه دکارت»، آقای حسینعلی رحمتی، 27/11/81

- «بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI »، آقای آرش موسوی، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد82

- «مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن»، آقای فرهاد عمورضایی، 28/4/82

- «تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته»، خانم مریم حاجی بنده، 26/6/82

- «تحلیل و بسط تجربه خلاق در فلسفه پویشی»، اقای مهدی سلطانی گازار، 20/11/82

- «ارتباط واحد و کثیر»، خانم سیده طاهره شیرازی، 15/4/83

- «تاریخ رابطه علم و دین، بررسی یک کتاب»، خانم هدیه معلم، 25/5/83

- «تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید»، آقای علی سنایی، 31/6/83

- «سیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه غرب»، آقای نعمت الله عبدی اقدم، 1/7/83

- «تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت»، خانم نغمه خرمی، 25/9/83

- «رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و راسیونالیست ها»، خانم زینب شکیبی، 5/10/83

- «مواجهه آراءتنی چند از متفکران یهودی، مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هریک از دیگری» خانم مائده السادات حسینی، 5/12/83

- « بررسی مساله فناناپذیری در فلسفه دین معاصر»، اقای محمد تقی محمدیان، 10/4/84

- « رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کی یر کگور» آقای مهدی خادمی، 15/4/84

- «هایدگر به روایت دریدا» آقای مهدی خبازی کناری، 8/6/84

- «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»، آقای رشید کاکه، 4/9/85

- «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی»، آقای میثم امانی، 11/9/85

- «استدلال جهان شناختی کلام»، خانم نجمه حاج مومجی، 12/11/85

- «بررسی نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی» خانم زهرا میر مهدی 10/3/86

- «دین و مبانی اخلاق زیستی» خانم زهرا مشجر 10/12/87

- «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی برخداوند» آقای امیر صادقی 26/3/87

- «بررسی مبانی فکری – فرهنگی آراء فروید دربارة دین» آقای بهروز اسدی 25/7/87

- «مفهوم متافیزیکی عليّت در فلسفه اسلامی (به تقریراستاد مطهری) و فلسفه معاصرونسبت آن بافیزیک نوین» خانم خدیجه حسن بیک زاده، 5/4/88

- «دین در عصر پسامدرن با تکیه بر آراء جان دی. کاپوتو» خانم آزاده فضلی 25/6/88

- «منطق کوانتمی» آقای احمد علی پور 25/11/88

- «بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازی با مساله شر» خانم مریم برخوردارپور، بهمن 89

- «بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش» آقای محمد محمدی الموتی تیرماه 90

- «رابطه دین و تکنولوژی» آقای احسان صفایی مقدم شهریور 91.

 

 
مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

- «بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین»، آقای محمود مختاری، شهریور 78

- «ترجمه بخش اول از کتاب دیوید هیوم»، آقای حسین احمدی، 31/6/78

- «تاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه دین»، خانم رضوان ثابتی، 29/8/79

- «نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل»، آقای اشرف جواهری، 31/6/80

- «اصل تحقیق پذیری و سیر تکوینی آن در دوره معاصر»، آقای مصطفی نیکزاد، 8/11/80

- «زن در تفکر نیچه»، خانم نوشین شاهنده، 31/6/81

- «ترجمه ای از کتاب "حکمت جاودان هاکسلی"و تحلیلی از آن»، خانم مریم السادات سرمدی، مهر82

- «مقومات هستی انسان در تفکر مارتین هایدگر»، آقای سیاوش جمادی، 24/10/82

- «پیروی از قواعد و زبان خصوصی از دیدگاه ویتگنشتاین»، آقای سید علی کلانتری، دانشگاه شریف، بهمن82

- «زبان در اندیشه هایدگر»، آقای عباس علی نژاد، 20/11/82

- «بررسی دیدگاه دینی هیوم»، آقای سید خلیل حسینی بالف، 10/3/83

- «تحول و تکامل نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا» خانم زهره طوطی، 17/6/83

- «تبیین و ارزیابی نظریه تضمین در معرفت شناسی اصلاح شده»، آقای سید علیرضا هدایی، 31/6/83

- «نحوه تحلیل قضایا و جایگاه آن در منطق قدیم و جدید»، خانم فاطمه مرتجی، 28/9/83

- «روش در علم و دین، بررسی یک کتاب»، آقای سید مجتبی حسینی، 7/10/83

- «موضع کانت در برابر مکتب اصالت عقل جدید»، آقای کیقباد دانشیان، 17/10/83

- «اعتبار معرفتی تجارب دینی»، خانم مریم اخوان، 14/11/83

- «بررسی جایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه جوهر»، آقای جهانبخش پوررضا قلی، 14/2/84

- « معنای هنر قدسیِ»، آقای علی اکبر قیومی ابرقویی، 25/6/84

- «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا» خانم اعظم یادسایی، 12/11/85

- «بررسی معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا و نوصدرائیان» آقای محمد علی اخگر، 25/3/86

- «علم و دین از نظر آلیستر مک‌گراث» خانم فاطمه احمدی 10/3/87

- «اخلاق دینی؛ نسبت اخلاق و دین از دیدگاه اندیشمندان معاصر ایران» خانم سمیه اسماعیلی فر، خرداد 1387

- «بررسی شش مقاله از کتاب فیلسوفان دین در قرن بیست و یکم» آقای حمید شاه آبادی 26/6/88

- «بررسی منطقی تعارضات اخلاقی» خانم زینت آیت اللۀ 14/4/88

- «بیقراری امر سلبی در هگل به روایت ژان لوک نانسی» خانم عفت رحیمی 10/11/88

- «پارادکس راسل: زمینه های پیدایی و راه حل های آن» آقای اسماعیل شعبانی

- «تحلیل مناسبت نظریه ی نسبیت انیشتن و معرفت شناسی قرن بیستم» آقای امیر نعیمی، تیرماه 1388