1. «بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین»، آقای محمود مختاری، شهریور ۱۳۷۸
 2. «ترجمه بخش اول از کتاب دیوید هیوم»، آقای حسین احمدی، ۱۳۷۸/۶/۳۱
 3. «تاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه دین»، خانم رضوان ثابتی، ۱۳۷۹/۸/۲۹
 4. «نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل»، آقای اشرف جواهری، ۱۳۸۰/۶/۳۱
 5. «اصل تحقیق پذیری و سیر تکوینی آن در دوره معاصر»، آقای مصطفی نیکزاد، ۱۳۸۰/۱۱/۸
 6. «زن در تفکر نیچه»، خانم نوشین شاهنده، ۱۳۸۱/۶/۳۱
 7. «ترجمه‌ای از کتاب "حکمت جاودان هاکسلی"و تحلیلی از آن»، خانم مریم السادات سرمدی، مهر ۱۳۸۲
 8. «مقومات هستی انسان در تفکر مارتین هایدگر»، آقای سیاوش جمادی، ۱۳۸۲/۱۰/۲۴
 9. «پیروی از قواعد و زبان خصوصی از دیدگاه ویتگنشتاین»، آقای سید علی کلانتری، دانشگاه شریف، بهمن ۱۳۸۲
 10. «زبان در اندیشه هایدگر»، آقای عباس علی‌نژاد، ۱۳۸۲/۱۱/۲۰
 11. «بررسی دیدگاه دینی هیوم»، آقای سید خلیل حسینی بالف، ۱۳۸۳/۳/۱۰
 12. «تحول و تکامل نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا» خانم زهره طوطی، ۱۳۸۳/۶/۱۷
 13. «تبیین و ارزیابی نظریه تضمین در معرفت شناسی اصلاح شده»، آقای سید علیرضا هدایی، ۱۳۸۳/۶/۳۱
 14. «نحوه تحلیل قضایا و جایگاه آن در منطق قدیم و جدید»، خانم فاطمه مرتجی، ۱۳۸۳/۹/۲۸
 15. «روش در علم و دین، بررسی یک کتاب»، آقای سید مجتبی حسینی، ۱۳۸۳/۱۰/۷
 16. «موضع کانت در برابر مکتب اصالت عقل جدید»، آقای کیقباد دانشیان، ۱۳۸۳/۱۰/۱۷
 17. «اعتبار معرفتی تجارب دینی»، خانم مریم اخوان، ۱۳۸۳/۱۱/۱۴
 18. «بررسی جایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه جوهر»، آقای جهانبخش پوررضا قلی، ۱۳۸۴/۲/۱۴
 19. « معنای هنر قدسیِ»، آقای علی اکبر قیومی ابرقویی، ۱۳۸۴/۶/۲۵
 20. «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا» خانم اعظم یادسایی، ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 21. «بررسی معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا و نوصدرائیان» آقای محمد علی اخگر، ۱۳۸۶/۳/۲۵
 22. «علم و دین از نظر آلیستر مک‌گراث» خانم فاطمه احمدی ۱۳۸۷/۳/۱۰
 23. «اخلاق دینی؛ نسبت اخلاق و دین از دیدگاه اندیشمندان معاصر ایران» خانم سمیه اسماعیلی‌فر، خرداد ۱۳۸۷
 24. «بررسی شش مقاله از کتاب فیلسوفان دین در قرن بیست و یکم» آقای حمید شاه‌آبادی ۱۳۸۸/۶/۲۶
 25. «بررسی منطقی تعارضات اخلاقی» خانم زینت آیت‌اللهی ۱۳۸۸/۴/۱۴
 26. «بیقراری امر سلبی در هگل به روایت ژان لوک نانسی» خانم عفت رحیمی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
 27. «پارادکس راسل: زمینه‌های پیدایی و راه حل‌های آن» آقای اسماعیل شعبانی
 28. «تحلیل مناسبت نظریه‌ی نسبیت انیشتن و معرفت شناسی قرن بیستم» آقای امیر نعیمی، تیرماه ۱۳۸۸