0.77272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.77 امتیاز (از 33 رأی)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این مقاله در خردنامه صدرا، فصلنامه  بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره 43، تهران، بهار 1385 منتشر شده است.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (56483482.pdf)56483482.pdf229 کیلوبایت838 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

علامه محمد تقی جعفری» در جلد دوازدهم شرح مثنوی به تبیین و توضیح برهان وجودی می‌پردازد (ج12، صص 40-18) و آن را از آنسلم، دکارت و لایب نیتس نقل می‌کند. دقت جالبی که ایشان در این برهان کرده‌اند، که نگارنده در تاریخ «فلسفة غرب»، کسی را متوجّه این نکته نیافته، همان اشکال تسمیة این برهان است. اولین بار «کانت» از این برهان به برهان وجودی (ontological argument) تعبیر کرده است و گویا در آن با دقّت در وجود به اثبات وجود خداوند یا واجب‌الوجود می‌‌توان رسید، در صورتی که این بحثِ وجود نیست که در این برهان محور استدلال است، بلکه وجوب آن است که تکیة اصلیِ استدلال قرار گرفته است. «علامه جعفری» بر خلاف سایر فیلسوفان با دقّت و تیزبینی تعبیرِ «برهان وجوبی» را به‌کار برده است و از برهان «دکارت» با نام «برهان وجوبی دکارت» یاد می‌کند. این دقّت ایشان می‌تواند ناشی از نحوة طرح این برهان در میان اندیشه‌مندان مسلمان باشد.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (34703492.pdf)34703492.pdf194 کیلوبایت810 برداشت
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

Research Projects (Director and Collaborating Member):

29- Chairman of the “6th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Comparative Philosophy of Religion", Iranian Association for Philosophy of Religion, Tarbiat Modares University, Tehran, 6-7 February 2018.

28- Executer of Project "Methodology of Providing Codes of Ethics in Sciences" Employer: Iranian National Science Foundation, Tehran, 2017

27- Chairman of the “5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion” "God, Man and the World," Iranian Association for Philosophy of Religion with the cooperation of the Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, January 24-25, 2017.

26- Secretary of the “Fourth International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Religion, Philosophy and Life", Iranian Association for Philosophy of Religion and Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Theology, Tehran, January 26-27, 2016

25- Collaborating Member the Natinal Project “Preparation and Implementation of Cultural-Educational Programs with a Psychological, Educational and Social Approach for the Promotion of Students' Religiosity”, by Dr. Mohammad Khodayari, Employer: Cultural and Social Affairs Department of the Ministry of Science, Research and Technology, together with Cultural and Social Studies Research Institute of Ministry of Science, Tehran, 2015.

24- Chairman and Secretary of the “Third International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Religion, Ethics and Culture", Iranian Association for Philosophy of Religion and Philosophy Department of Tarbiat Modarres University, January, 7 - 8, 2015.

23- Executer of Project “Compiling Codes of Ethics in Virtual Space and Providing Strategies for its Realization” Employer: National Center for Cyberspace 2014.

22- Chairman and Secretary of the “Second International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, Iranian Association for Philosophy of Religion, in cooperation with the Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, January, 13-14, 2014.

21- Responsible person in charge of “Codes of Ethics for Scientific Journals”, Institute for Humanities and Cultural Studies, 2013.

20- Chairman and Secretary of the “International Congress of Al-Ghadir”, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, 23-24 Oct 2013.

19- Executer of Project “Audit of the Situation of Philosophy of Religion Discipline”, Employer: Science and Technology Deputy of Presidency, 2012.

18- Chairman and Secretary of the “First International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, Iranian Association for Philosophy of Religion, in cooperation with the Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, December, 23-24, 2012.

17- Executer of Project: “Compiling Referential Text in Women's Studies from the Islamic Viewpoint in English” Employer: Al-Mustafa Al-Alamieh Society from 30 Jan 2012 to 1.5 years later.

16- Executer of Project: “Recompiling of Curriculums and Resources of Courses of 38 Undergraduate Disciplines in Human Sciences for Iranian Universities”, Employer: Education Deputy of the Ministry of Science, Research and Technology; 2011-2012.

15- Executer of Project: “Communication Network between Researches in Human Sciences” in the Commission of Humanities, Islamic Studies and Art of the Supreme Council for Science, Research and Technology, 2010.

14- Responsible for the project “Review of 500 National Books and 100 World Books on Humanities”, the Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences at the Institute for Humanities and Cultural Studies, 2011.

13- In charge of the “Comprehensive Portal of All Papers in Human Sciences”, at the Institute for Humanities and Cultural Studies, with the cooperation of the Research Deputy of the Ministry of Science, Research and Technology, since 2011.

12- Secretary of the “Second National Congress of the Humanities”, the Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences at the Institute for Humanities and Cultural Studies Nov 2011.

11- Executer of Project “Specifying Priorities and National Macro-Projects in Humanities, Islamic Studies and Art”. Institute for Humanities and Cultural Studies. 2010-2011

10- Secretary of the “International Conference on Cultural Diversity, Global Convergence” held by the Institute for Humanities and Cultural Studies at the Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran, 24-26 July 2010.

9- Director of "International Conference on Two Hundred Years after Kant", Department of Philosophy, Allameh Tabatabaii University, Tehran, 20-22 November 2004.

8- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and Development", Peace Palace, The Hague, The Netherlands, 20-22 September 2004.

7- Scientific Member of National Conference on: "Dialogue between Science and Religion", National Center of Medical Researches, Tehran, 1-4 May 2005.

6- Director of Second International Congress on "Mulla Sadra and Transcendental Wisdom", Tehran, 20-24 May 2004.

5- Executer of Project on "A Study on Published Works on Religious Studies in Iran", Allameh Tabatabaii University, Tehran, 2003-2004.

4- Collaborating Member of the National Project on "Our Strategy on Medical Ethics", 2002.

3- Main Collaborating Member of the Project "Chronology of Philosophers", Center for Dialogue among Civilization", 2001-2003.

2- Main Collaborating Member of the Project "Collaboration between Hozeh (Seminary) and University", Supreme Consultant of Cultural Revolution, 1999.

1- Collaborating Member of the Project "Establishment of Research Center for Cultural Studies", Institute for Humanities and Cultural Studies, 1998.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

Editorial Board of Academic (refereed) Journals:

1-Wisdom and Philosophy (Hekmat va Falsafeh) Quarterly Journal of Philosophy Department, Allameh Tabatabaii University, 2006-2008.

2- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

3- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

4- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

5- Comparative Theology, Quarterly Journal of Department of Philosophy, University of Isfahan, since2008.

6- Metaphysics, Academic Journal of Department of Philosophy, University of Isfahan, since2008.

7- Qabasat, Academic Journal of Institute of Islamic Culture and Thought, since 2004.

8- Women Studies, Quarterly Journal of Socio-Cultural Council for Women, since 2004.

9- The First Line: Islamic Revolution Attitude, 2008-2011.

10- Philosophy, Academic Journal of Department of Philosophy, University of Tehran, since 2008.

11-History of Philosophy, Quarterly Journal of Scientific Association for History of Philosophy, since 2010.

12- Episteme, Academic Journal of Humanity College, Beheshti University, since 2010,

13- Thinking and Children, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

14- Contemporary Wisdom, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

15- Women Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

16- Imam Ali’s Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

17- Women Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

18- Philosophy of Science, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

19- Contemporary Political Essays, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

20- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.