1. «سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه» آقای صالح حسن‌زاده، ۱۳۸۵/۴/۸
 2. «بررسی انتقادی دیدگاه‌های اخلاقی جان دیویی و هیلاری پاتنام» خانم اعظم قاسمی، ۱۳۸۶/۹/۲۶
 3. «بررسی انتقادی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد» آقای رستم شاه‌محمدی، ۱۳۸۸/۳/۲۵
 4. «مساله آگاهی در برخی نظریات فیزیکالیستی معاصر (این‌همانی مصداقی و کارکردگرایی): نقد، نظریات و تعارضات هریک» آقای علی سنایی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
 5. «بررسی نظریه شهود در دیدگاه هوسرل» خانم فهیمه دهباشی، ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
 6. «نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی» آقای قدرت الله قربانی، ۱۳۸۹/۳/۲
 7. «سیالیت وجود انسان نزد کی یر کگور و ملاصدرا» آقای مهدی خادمی، شهریور ۱۳۸۹
 8. «عقلانیت و فایرابند» آقای غلامحسین مقدم حیدری، مهر ۱۳۹۰
 9. «علوم انسانی از دیدگاه گادامر» آقای معین‌زاده، مهر ۱۳۹۱
 10. «بررسی تحلیلی - انتقادی نظریه "شکل‌گرا" و "واقع‌گر" با تأکید بر آراء"کراکوئر" و "بالاژ"» آقای احمدرضا معتمدی، ۱۳۹۲.
 11. «تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه علامه طباطبایی و پلانتینگا» خانم فاطمه احمدی، خرداد ۱۳۹۳.
 12. «نقد و ارزیابی رویکردهای اصلی موجود در فلسفۀ پزشکی و ارائه مدلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک گادامر»، آقای علی رضا منجمی، بهمن ۱۳۹۳.
 13. «زمان در اندیشه هایدگر و ملاصدرا؛ گامی در جهت پلی لوگ» آقای رضا دهقانی، اردیبهشت ۱۳۹۴
 14. «بررسی تاثیر اراده بر باور با تاکید بر دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ» خانم شیما شهرستانی بهمن ۱۳۹۴.