1. «استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعلایی به متافیزیک توصیفی» آقای محمدرضا عبدالله نژاد ۱۳۸۶/۱۱/۲۵
  2. «مقایسه تطبیقی و تحلیل آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبیعیات» آقای عبدالرسول عمادی تیرماه ۱۳۹۱.
  3. «رابطۀ نظریه‌های فلسفۀ علم با برنامۀ فلسفه برای کودکان و نوجوانان» آقای سعید ناجی، مهرماه ۱۳۹۱.
  4. «نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظر کنشگر شبکه برونو لاتور» آقای رحمان شریف‌زاده تابستان 1394.
  5. «ارزیابی انتقادی نظریه‌های مختلف علم دینی از منظر فلسفه علم» آقای سید محمد تقی موحد ابطحی تابستان 1394.