0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

اصاله الوجود و مسأله شر

مسئله شر يكي از مهم‌ترين مسائل فلسفی و الهیاتی از دیر زمان بوده است. باور به خدا و واقعيت شر پارادوکس هایی را به ذهن متبادر می کند که هر فرد معتقد به خدای ادیان توحیدی باید بگونه ای بتواند در رفع این گونه پارادوکسها موفق گردد.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (اصاله الوجود و مسأله شر.pdf)اصاله الوجود و مسأله شر.pdf91 کیلوبایت697 برداشت