۳۵- بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه علمگرایانه (تکاملی) و الحادی داوکینز

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، سال ششم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸ به همراه خانم فاطمه احمدی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی