62- مرامنامه اخلاقی در علوم؛ چیستی، چرایی و روش تهیه

پژوهش های فلسفی کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نوزدهم شماره 74، زمستان 1396، به همراه آقای سعید اکبری زردخانه.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (PFK_Volume 19_Issue 74_Pages 24-45.pdf)PFK_Volume 19_Issue 74_Pages 24-45.pdf2650 کیلوبایت933 برداشت