0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۱- سیر و تحول مفهوم خدا در فلسفۀ غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش، لایب‌نیتس و اسپینوزا

نامۀ فلسفی، جلد ۳ شماره۱، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال سیزدهم، شماره ۵۸، فروردین ۱۳۸۶، به همراه آقای صالح حسن‌زاده.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی