0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

67- تعبد و تعقل

آموزه های دینی، تعبد محض نسبت به باریتعالی را به ما فرمان می دهد. در حالی که برخی دیگر از آموزه ها به استفاده از عقل در درک بسیاری مسائل مخصوصا درک وظایف دینی سفارش می دهد. چگونه می توان با این که پای عقل و قضاوتهای آن و ارزیابی های آن به میان آورده می شود، در عین حال به تعبد محض که غایت قصوای عالم است پایبند بود. در این نوشتار نشان داده می شود که در سه مرحله عقل باید حضور فعال داشته باشد و در سه مرحله تعبد محض حرف آخر را می زند.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (تعبد و تعقل.pdf)تعبد و تعقل75 کیلوبایت153 برداشت