0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۶۵- نقد انتخاب «حیات طیبه» به عنوان نگرش محوری در سند تحول در آموزش و پرورش

بر پیشانی ابتدائی کتاب مبانی نظری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، آیه ۹ از سوره نحل نقش بسته است که « هر کس، مرد یا زن، عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد قطعاً به “حیات طیبه” (زندگانی پاک و پسندیده) زنده اش می داریم…». سپس با الهام گرفتن از این آیه در جای جای سند تحول در نظام تعلیم و تربیت و مبانی نظری آن مبنای فکری این مبانی و سند را حیات طیبه دانسته است و در بندهای متعددی اشاره کرده است که دست یابی به مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، نه تنها مقصود اعمال فردی و اجتماعی هر انسان دیندار است، بلکه …. مورد درخواست هر شخص خردمند و دارای عقل سلیمی است. سپس در بیان وظیفه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی متذکر شده است که باید همه افراد جامعه را به سوی تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فراخواند. در این مقاله درنظر است نشان داده شود که انتخاب حیات طیبه به عنوان محور اصلی نظام تربیتی در کشورما، شش اشکال اساسی دارد. سپس پس از پیشنهاد جایگزین «عمل صالح و ایمان» که مفهوم اصلی آیه فوق است نشان داده می شود جهت گیری نظام تربیتی کشور بر اساس حیات طیبه با آموزه های مبنایی اسلامی دچار چالش می شود و مسیرهایی را نشان می دهد که قابل نقد هستند.