0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

61-

بررسی نقد های دکتر پایا به دیدگاه دکتر آیت اللهی درباره علم دینی

در مصاحبه دکتر موحد ابطحی با دکتر آیت اللهی