0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

Religious Epistemology Seminar (A Report from Dialogue between Muslim and Christian Philosophers)گزارش همایش بین المللی معرفت شناسی دینی - گفتگوی فیلسوفان مسیحی و مسلمان

 هماندیشی معرفتشناسی دینی )گفت وگوي فيلسوفان مسلمان و مسيحی( هزار بار بشستم دهان به مشك وگلاب هنوز نام تو بردن دريغ مي آيد
با همکاری پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات » معرفتشناسي ديني « همانديشي فرهنگي و دانشگاه قم از تاريخ 11 فروردين ماه لغايت 2 ارديبهشت ماه 1131 به ترتیب در دانشگاه تهران، دانشگاه قم و دانشگاه اصفهان برگزار شد. نکتۀ جالب توجه اين همايش، حضور شش فیلسوف امريکايي در آن بود؛ انديشمنداني که به عنوان نمايندگان فیلسوفان مسیحي به ايران زمین آمده بودند تا از نزديك با فیلسوفان اسلامي و ساير علاقهمندان بحث و تبادلنظر کنند. استادان بسیاری از دانشگاههای سراسر ايران نیز در اين همايش حضور داشتند و برخي از آنها مقاله ارائه دادند.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Religious_Epistemology_Seminar_A_Report.pdf)Religious_Epistemology_Seminar_A_Report.pdf570 کیلوبایت684 برداشت