5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

با توفيقات الهي، در سا لهای اخير رشد چشمگيري در توليد علم در كشور ايجاد شده كه شتابي درخور توجه داشته است.

اين مهم با تاش انديشمندان جامعة ما درجهت انديشه ورزي و ارائۀ نظريات بديع در تمامي شاخه هاي علوم حاصل شده است؛ و نظرياتي كه فرصت نشر را در نشريات علمي يافت هاند، توانسته اند تعاملی جدي با ساير انديشمندان برقرار کنند. همين رشد نيز در تعداد و تنوع نشريات علمي فراهم آمده است. در نشريات علمي طي نظامي سعي شده است براي مقالاتي كه از ارزياب يهاي دقيق علمي موفق بيرون آمده و جنبة نوآورانه داشته اند، فرصت حضور در جامعة علمي كشور فراهم شود.

البته انتشار ايد ههاي خلاقانه در نشريات علمي، گذشته از بسط علم، مزاياي بسياري را نيز براي نويسندگان مقالات فراهم آورده است.

بديهي است براي آنكه مقاله اي مهر تأييد علمي را در اين نشريات بگيرد، بايد فرايندي طولاني را طي كند كه در آن افراد متعددي فعاليت ميک‌نند؛ اما نحوة عمل هر يك از اجزاي اين فرايند، گذشته از روش اجرا، با چال شهاي اخلاقي متعددي مواجه مي شود كه ضرورت م ييابد معيارهاي اخلاقي عمل هر يك از دس تاندركاران نشريات )اعم از مدير مسئول، سردبير، مدير داخلي، اعضاي هيئت تحريريه، داوران و نويسندگان( واكاويده شود تا در قضاو تهاي اخلاقي اين رفتارها ملاكي شايسته وجود داشته باشد. بدي نمنظور، از جناب آقاي دكتر آي تالله ميرزايي  استاديار پژوهشكدة مطالعات اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي كه در زمينۀ اخاق علم

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مرامنامه اخلاقی نشریات علمی.pdf)مرامنامه اخلاقی نشریات علمی.pdf563 کیلوبایت704 برداشت