5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

هر عملی که انسان انجام می دهد ضرورتا مبتنی بر یک نظام ارزشی و اخلاقی است که بر آن اساس تصمیم گیری می کند. گرچه ما اغلب به معیارهای کلیِ اخلاقیِ یکسان معتقدیم، ولی تطبیق معیارها با شرایط جزئی در فعالیتهایمان، با مشکلات زیادی مواجه می شود؛ و در نتیجه دست به تصمیم های متفاوتی می زنیم که ناشی از شرایط آن فعالیت است ولی با تجزیه و تحلیل دقیق تصمیم هایمان اغلب با مغایرت آن با معیارهای اخلاقی مواجه می شویم و کاری را که اخلاقی نیست اخلاقی دانسته، و یا کاری که اخلاقی است به وجه اخلاقی آن توجه نمی کنیم. بدین جهت عالمان اخلاق تلاش می کنند با همفکری و تجزیه و تحلیلِ شرایط خاصِ یک فعالیت، وظایف اخلاقی ما را تنظیم کرده و متناسب با نقشی که در آن فعالیت داریم دستور العملهایی اخلاقی تنظیم نمایند تا بر آن اساس سایر افراد بتوانند در یک نظام معیار، زیستِ اخلاقی داشته باشند. به مجموعة این دستورالعملهای اخلاقی، کدهای اخلاقی یا مرامنامه اخلاقی گفته می شود، که کمک می کند تا دست اندرکاران به وضوح وظایف اخلاقی خود را بدانند. در نتیجه در تنظیم مرامنامه های اخلاقی به علت اخلاقی بودن هر دستورالعملی پرداخته نمی شود و فقط به روشنی وظایف اخلاقی مشخص می گردد.
یکی از مهمترینِ این فعالیتها، کار در فضای مجازی  است که متناسب با شرایط خاص خود، ما را با ملاحظات اخلاقی متفاوت مواجه کرده است؛ در نتیجه نیاز داریم تا معیارهایی برای خوب زیستن در فعالیتهایمان در فضای مجازی داشته باشیم. بدین منظور، در این نوشته در نظر است تا دستورالعمل های اخلاقی برای انواع فعالیت در فضای مجازی تنظیم شود و به عنوان معیاری برای تمامی فعالان این عرصه ارائه شود

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (40417798.pdf)مرامنامه اخلاقی در فضای مجازی544 کیلوبایت889 برداشت