5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

در این گفتار در نظر است ابتدا به علت گذار از یافتنِ مناسبات «دین و فضای مجازی» به واکاویِ نسبت «دینداری و فضای مجازی» اشاره ای شود. پس از آن با تحلیل وجوه دینداری (باور دینی، احساسات دینی، التزام و عمل به وظایف دینی)، نسبت تکنولوژی اطلاعات و رسوخ فضای مجازی با دینداری بررسی می شود تا ویژگی فضای مجازی در تشکیل قالبهای شخصیتی و هویتی انسان معاصر و تاثیر و تاثر آن بر دینداری او  مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بحث نشان داده خواهد شد که فضای مجازی تاثیر متفاوتی را در وجوه دینداری می گذارد و نهایتا به تحولی در مفهوم دینداری منجر خواهد شد. در انتها نگاهی به نسبت بین دوفضایی بودن و دینداری خواهد شد. در انتها پیشنهادهایی اولیه برای چالشهای فضای مجازی و دینداری ارائه خواهد شد.

این سخنرانی را می توانید از آپارات به آدرس زیر مشاهده کنید

https://www.aparat.com/v/ODlfi