۴۸- بررسی و تحلیل برنامۀ فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

تفکر و کودک، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۷۹-۱۰۰ به همراه سعید ناجی، مسعود صفایی مقدم، رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی