۴۶- عقلانیت به مثابۀ حفظ «گزاره‌های ثابت» و جایگزینی «گزاره‌های سیال»

دوفصلنامۀ علمی پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ به همراه آقای غلامحسین مقدم حیدری.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی