۴۵- اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیا الدین سردار

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، سال هفتم، شماره ششم، تابستان ۱۳۸۹ به همراه آقای قدرت الله قربانی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی