۴۴- بررسی مقایسه‌ایِ روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی (با تأکید بر آراء مک گراث، باربور و تد پیترز)

فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، سال چهل و دوم شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، به همراه خانم فاطمه احمدی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی