۴۲- تحلیل انتقادی جایگاه شکاف تبیینی در فلسفه چالمرز

نامۀ فلسفی، جلد ۴ شماره۲، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال چهاردهم، شماره ۶۸، آبان ۱۳۸۷، به همراه آقای علی سنایی.