۴۱- تجزیه و تحلیل مقالات منتشره در حوزه دین پژوهی (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳)

قبسات، مجله علمی-پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۴۹، سال سیزدهم، پاییز ۱۳۸۷