۴۰- پدیدارشناسی هوسرل: ایده آلیسم استعلایی یا ایده آلیسم محض

معرفت فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی شماره ۲۴، سال ششم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸ به همراه خانم فهیمه دهباشی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی