۳۹- تحلیل و نقد درون‌سیستمی جایگاه خدا در جهان‌شناسی پویشی وایتهد

نامه حکمت، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) سال ششم شماره دوم، پاییز و زمستان۱۳۸۷، به همراه رستم شاه‌محمدی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی