۳۸- بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم

پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۷.