۳۶- مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال دوم دوره ۲، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (ijme-v2n2p1-fa.pdf)مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی111 کیلوبایت793 برداشت