۳۴- بررسی انتقادی دیدگاه‌های جان دیویی در باب ایده‌آل‌های اخلاقی

پژوهش‌های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم شماره اول، پائیز ۱۳۸۶، به همراه خانم اعظم قاسمی.