۳۲- بررسی تطور تحلیل علیت در فلسفۀ جدید غرب و مقایسۀ آن با فلسفۀ اسلامی

خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره ۴۸، تهران، تابستان ۱۳۸۶.

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی