۳۰- بررسی و نقد کتاب Cambridge Companion to Postmodern Theology «راهنمای کمبریج در الهیات پسامدرن»

نامۀ فلسفی، جلد ۲ شماره ۲، مجله علمی پژوهشی نامۀ مفید، سال دوازدهم، شماره ۵۶، آبان ۱۳۸۵.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (راهنمای کمبریج درباره الهیات پسامدرن.pdf) بررسی و نقد کتاب Cambridge Companion to Postmodern Theology91 کیلوبایت1314 برداشت