۲۹- مقایسه وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدرایی

پژوهشنامه علوم انسانی، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 49، بهار ۱۳۸۵.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی