۲۸- ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی

مطالعات ترجمه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز ۱۳۸۵.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی دینی با خلاصه انگلیسی.pdf)ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی127 کیلوبایت1411 برداشت