۲۵- ارزیابی نگرش‌های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی

حکمت و فلسفه، مجله تخصصی Index شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۵.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی