۱۹- اثبات استنتاج‌های بی‌واسطه در قضیه‌های محصوره

نشریه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، تابستان ۱۳۸۳، سال ۴۷، شماره مسلسل ۱۹۱.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی