۱۳- حیرت زدایی علی (علیه السلام) در وانفسای تمیز حق از باطل

دانشگاه انقلاب، مجله علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، شماره ۱۱۳، بهار ۱۳۸۰