10- بررسی و نقد کتاب Modern Theologians

ویراسته David f. Ford، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال دوم، ۱۳۷۶