قبسات ۱
قبسات ۱

۷- بررسی و نقد کتاب God and Religion in the Postmodern World

نوشته David Ray Griffin

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره اول

بهار ۱۳۷۷

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (God and Religion in the Postmodern World.pdf) بررسی و نقد کتاب God and Religion in the Postmodern World1924 کیلوبایت199 برداشت