2- مدخل «برهان صديقين»

در دانشنامه جهان اسلام، ج 3، بنياد دائره المعارف اسلامي، اسفند 1376، صص4-300.