21- ”ديدگاه پروفسور آنه ماري شيمل در باره زن در اسلام“

در عرفان پلي ميان فرهنگها، شهرام یوسفی فر (ویراستار)، انتشارات دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، ج1،  صص315-309