35- ”نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین“،

در دین و رسانه، محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبداللهیان (ویراستاران)، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، 1386، صص 58-41.