قبسات ۱
قبسات ۱

۵- بررسی و نقد کتاب  The Rainbow of Faiths

نوشته J. Hick

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال سوم، بهار ۱۳۷۷

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (THE RAINBOW OF FAITH.pdf)THE RAINBOW OF FAITH2551 کیلوبایت158 برداشت