«چگونگی فلسفه ورزی درباره بحران کرونا»

در کتاب فلسفه و بحران کرونا، تنظیم حمیدرضا آیت اللهی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه 1399، تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (چگونگی فلسفه ورزی درباره بحران کرونا.pdf)چگونگی فلسفه ورزی درباره بحران کرونا153 کیلوبایت137 برداشت
برداشت این پرونده (کتاب فلسفه و بحران کرونا.pdf)کتاب فلسفه و بحران کرونا2381 کیلوبایت138 برداشت