قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۱- بررسی و نقد کتاب The Reality of Time and the Existence of God

نوشته D. Brian

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

سال ۱۳۷۷

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (The_Reality_of_Time_and_the_Existence_of.pdf)The_Reality_of_Time_and_the_Existence_of.pdf139 کیلوبایت902 برداشت