، خردنامه صدرا، مجله علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، سال 29، شماره 95، بهار 1398، صص 118-105، به همراه خانم مریم حیدری