حمیدرضا آیت اللهی، حکمت اسراء، مجله علمی پژوهشی بنیاد وحیانی اسراء، سال نهم، بهار و تابستان 1396، صص41-5.