۵۸- کشف مغالطات در پردازش ایده‌ی بی‌صورتی وحی

معرفت کلامی، سال ششم شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۱۷تا ۱۳۵، به همراه خانم فائزه برزگر تبریزی.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (کشف مغالطات در پردازش ایده‌ی بی‌صورتی وحی.pdf)کشف مغالطات در پردازش ایده‌ی بی‌صورتی وحی941 کیلوبایت970 برداشت