۵۷- بررسی مفهوم زمان نااصیل (مبتذل) در هستی‌شناسی بنیادین هایدگر و ناکامی وی در فراروی از فهم مابعدالطبیعی

پژوهشهای هستی شناختی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی، سال چهارم شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴ صفحات۱تا۲۱، به همراه آقای رضا دهقانی.