۵۶- برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 2 سال سوم، پائیز و زمستان 1393، صص73-88، به همراه آقای حسین شوروزی.