۵۳- بررسی و ارزیابی دیدگاه پلانتینگا درباره داروینیسم پژوهش‌های علم و دین

پژوهش‌های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، به همراه خانم فاطمه احمدی.