۵۳- طبی‌سازی به مثابة تكنولوژی

فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص99-118. به همراه آقایان علیرضا منجمی و مهدی معین زاده

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (PS_Volume 3_Issue 6_Pages 99-118.pdf) طبی‌سازی به مثابة تكنولوژی205 کیلوبایت833 برداشت