۵۲- امكان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 4 سال دوم، زمستان 1392، به همراه خانم سمیه فریدونی.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (RS_Volume 2_Issue 4_Pages 1-18.pdf)امكان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن349 کیلوبایت767 برداشت